Commit 9335c2a2 authored by numeroteca's avatar numeroteca

añade leading 0 to coddistbar

parent 91d11e89
"barrio","Total","Principales","Secundarias","Vacías","coddistrit","codbarrio","coddistbar"
"la Seu",2345,1515,200,625,"1","1","11"
"la Xerea",2680,1525,305,860,"1","2","12"
"el Carme",4605,2970,470,1170,"1","3","13"
"el Pilar",2935,2185,125,620,"1","4","14"
"el Mercat",2300,1765,20,515,"1","5","15"
"Sant Francesc",3870,2255,240,1360,"1","6","16"
"Russafa",13985,11755,580,1670,"2","1","21"
"el Pla del Remei",3240,2930,125,185,"2","2","22"
"Gran Via",5535,4670,250,625,"2","3","23"
"el Botànic",4020,2845,240,925,"3","1","31"
"la Roqueta",3205,2160,390,650,"3","2","32"
"la Petxina",8845,7035,480,1330,"3","3","33"
"Arrancapins",11935,9940,745,1245,"3","4","34"
"Campanar",5775,4640,480,655,"4","1","41"
"les Tendetes",3060,2375,365,315,"4","2","42"
"el Calvari",2720,1725,175,820,"4","3","43"
"Sant Pau",7160,6030,140,985,"4","4","44"
"Marxalenes",5430,4785,180,480,"5","1","51"
"Morvedre",5705,4510,435,760,"5","2","52"
"Trinitat",5445,4035,920,490,"5","3","53"
"Tormos",4395,3500,235,670,"5","4","54"
"Sant Antoni",4215,3995,40,180,"5","5","55"
"Exposició",3335,2315,350,665,"6","1","61"
"Mestalla",8050,6750,795,515,"6","2","62"
"Jaume Roig",3035,2195,245,605,"6","3","63"
"Ciutat Universitària",1615,1080,250,285,"6","4","64"
"Nou Moles",13965,11085,655,2240,"7","1","71"
"Soternes",3025,2350,320,355,"7","2","72"
"Tres Forques",4935,3545,290,1105,"7","3","73"
"la Fontsanta",1655,1325,110,225,"7","4","74"
"la Llum",2315,2050,0,265,"7","5","75"
"Patraix",11535,10565,230,745,"8","1","81"
"Sant Isidre",4400,3790,195,415,"8","2","82"
"Vara de Quart",4655,4100,45,510,"8","3","83"
"Safranar",3415,3245,55,115,"8","4","84"
"Favara",1640,1370,50,215,"8","5","85"
"la Raiosa",7200,6435,80,685,"9","1","91"
"l'Hort de Senabre",7075,6455,155,470,"9","2","92"
"la Creu Coberta",3130,2930,45,160,"9","3","93"
"Sant Marcel.lí",5205,4665,130,420,"9","4","94"
"Camí Real",1650,1610,20,20,"9","5","95"
"la Seu",2345,1515,200,625,"1","1","011"
"la Xerea",2680,1525,305,860,"1","2","012"
"el Carme",4605,2970,470,1170,"1","3","013"
"el Pilar",2935,2185,125,620,"1","4","014"
"el Mercat",2300,1765,20,515,"1","5","015"
"Sant Francesc",3870,2255,240,1360,"1","6","016"
"Russafa",13985,11755,580,1670,"2","1","021"
"el Pla del Remei",3240,2930,125,185,"2","2","022"
"Gran Via",5535,4670,250,625,"2","3","023"
"el Botànic",4020,2845,240,925,"3","1","031"
"la Roqueta",3205,2160,390,650,"3","2","032"
"la Petxina",8845,7035,480,1330,"3","3","033"
"Arrancapins",11935,9940,745,1245,"3","4","034"
"Campanar",5775,4640,480,655,"4","1","041"
"les Tendetes",3060,2375,365,315,"4","2","042"
"el Calvari",2720,1725,175,820,"4","3","043"
"Sant Pau",7160,6030,140,985,"4","4","044"
"Marxalenes",5430,4785,180,480,"5","1","051"
"Morvedre",5705,4510,435,760,"5","2","052"
"Trinitat",5445,4035,920,490,"5","3","053"
"Tormos",4395,3500,235,670,"5","4","054"
"Sant Antoni",4215,3995,40,180,"5","5","055"
"Exposició",3335,2315,350,665,"6","1","061"
"Mestalla",8050,6750,795,515,"6","2","062"
"Jaume Roig",3035,2195,245,605,"6","3","063"
"Ciutat Universitària",1615,1080,250,285,"6","4","064"
"Nou Moles",13965,11085,655,2240,"7","1","071"
"Soternes",3025,2350,320,355,"7","2","072"
"Tres Forques",4935,3545,290,1105,"7","3","073"
"la Fontsanta",1655,1325,110,225,"7","4","074"
"la Llum",2315,2050,0,265,"7","5","075"
"Patraix",11535,10565,230,745,"8","1","081"
"Sant Isidre",4400,3790,195,415,"8","2","082"
"Vara de Quart",4655,4100,45,510,"8","3","083"
"Safranar",3415,3245,55,115,"8","4","084"
"Favara",1640,1370,50,215,"8","5","085"
"la Raiosa",7200,6435,80,685,"9","1","091"
"l'Hort de Senabre",7075,6455,155,470,"9","2","092"
"la Creu Coberta",3130,2930,45,160,"9","3","093"
"Sant Marcel.lí",5205,4665,130,420,"9","4","094"
"Camí Real",1650,1610,20,20,"9","5","095"
"Montolivet",9655,8165,560,935,"10","1","101"
"En Corts",6740,4855,530,1350,"10","2","102"
"Malilla",10810,8995,370,1465,"10","3","103"
......@@ -69,7 +69,7 @@
"Sant Llorenç",4680,4405,165,110,"15","3","153"
"Benicalap",19165,15650,420,3095,"16","1","161"
"Ciutat Fallera",2835,2075,285,470,"16","2","162"
"4+5. Benifaraig, Cases de Bàrcena i Mauella",920,635,20,260,"17","1","171"
"Benifaraig, Cases de Bàrcena i Mauella",920,635,20,260,"17","1","171"
"Poble Nou",435,330,105,0,"17","2","172"
"Carpesa",680,525,0,155,"17","3","173"
"Massarrojos",1065,590,50,420,"17","6","176"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment