Commit 8c9746ed authored by numeroteca's avatar numeroteca

añade poblacion por barrio y distrito en valencia. censo 2011 INE

parent 9335c2a2
coddistrit,distrito,poblacion
1,Ciutat Vella,25795
2,l'Eixample,42905
3,Extramurs,48805
4,Campanar,35975
5,la Saïdia,47610
6,el Pla del Real,30660
7,l'Olivereta,48620
8,Patraix,57300
9,Jesús,52375
10,Quatre Carreres,72980
11,Poblats Marítims,58430
12,Camins al Grau,64330
13,Algirós,38165
14,Benimaclet,29240
15,Rascanya,52300
16,Benicalap,44415
17,Pobles del Nord,6385
18,Pobles de l'Oest,14110
19,Pobles del Sud,20355
barrio,coddistrit,codbarrio,coddistbar,poblacion
la Seu,1,1,11,3097
la Xerea,1,2,12,3889
el Carme,1,3,13,6370
el Pilar,1,4,14,4719
el Mercat,1,5,15,3584
Sant Francesc,1,6,16,5600
Russafa,2,1,21,23834
el Pla del Remei,2,2,22,7022
Gran Via,2,3,23,11922
el Botànic,3,1,31,6670
la Roqueta,3,2,32,4455
la Petxina,3,3,33,15074
Arrancapins,3,4,34,22563
Campanar,4,1,41,11604
les Tendetes,4,2,42,5263
el Calvari,4,3,43,4787
Sant Pau,4,4,44,16510
Marxalenes,5,1,51,10649
Morvedre,5,2,52,10305
Trinitat,5,3,53,7934
Tormos,5,4,54,8667
Sant Antoni,5,5,55,9828
Exposició,6,1,61,6785
Mestalla,6,2,62,14745
Jaume Roig,6,3,63,6485
Ciutat Universitària,6,4,64,2691
Nou Moles,7,1,71,26210
Soternes,7,2,72,4952
Tres Forques,7,3,73,8883
la Fontsanta,7,4,74,3544
la Llum,7,5,75,5050
Patraix,8,1,81,24770
Sant Isidre,8,2,82,9939
Vara de Quart,8,3,83,10413
Safranar,8,4,84,9184
Favara,8,5,85,3666
la Raiosa,9,1,91,15507
l'Hort de Senabre,9,2,92,17217
la Creu Coberta,9,3,93,6156
Sant Marcel.lí,9,4,94,10056
Camí Real,9,5,95,3772
Montolivet,10,1,101,19604
En Corts,10,2,102,12050
Malilla,10,3,103,22081
la Fonteta de Sant Lluís,10,4,104,2943
na Rovella,10,5,105,7875
la Punta,10,6,106,2644
Ciutat de les Arts i de les Ciències,10,7,107,6919
el Grau,11,1,111,9486
el Cabanyal-el Canyamelar,11,2,112,20140
la Malva-rosa,11,3,113,13168
Beteró,11,4,114,8057
Natzaret,11,5,115,6072
Aiora,12,1,121,25184
Albors,12,2,122,8744
la Creu del Grau,12,3,123,14936
Camí Fondo,12,4,124,4600
Penya-roja,12,5,125,12463
l'Illa Perduda,13,1,131,8813
Ciutat Jardí,13,2,132,11999
l'Amistat,13,3,133,7146
la Bega Baixa,13,4,134,5675
la Carrasca,13,5,135,3537
Benimaclet,14,1,141,23644
Camí de Vera,14,2,142,5447
els Orriols,15,1,151,16298
Torrefiel,15,2,152,26331
Sant Llorenç,15,3,153,10870
Benicalap,16,1,161,40514
Ciutat Fallera,16,2,162,5845
"Benifaraig, Cases de Bàrcena i Mauella",17,1,171,1012
Poble Nou,17,2,172,880
Carpesa,17,3,173,1201
Cases de Bàrcena,17,4,174,345
Mauella,17,5,175,48
Massarrojos,17,6,176,2349
Borbotó,17,7,177,713
Benimàmet,18,1,181,12942
Beniferri,18,2,182,1157
el Forn d'Alcedo,19,1,191,1226
el Castellar-l'Oliveral,19,2,192,6817
Pinedo,19,3,193,2555
el Saler,19,4,194,1771
el Palmar,19,5,195,772
el Perellonet,19,6,196,1385
la Torre y Faitanar,19,7,197,4729
Faitanar,19,8,198,1180
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment